Διατριβές – Δημοσιεύσεις

Η πτυχιακή μου διατριβή (χημειομετρία):

Η μεταπτυχιακή μου διατριβή (αναλυτική χημεία):

Οι δημοσιεύσεις μου κατά τη διάρκεια της ερευνητικής μου δραστηριότητας στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: